Our final vocabulary lesson is all about travelling and vacations. Learn these Armenian words and you’ll be well prepared on your next journey abroad.

This lesson is part of the chapter “Learning Armenian“.

Travelling & Leisure time in Armenian

Previous lesson:

Travelling & Leisure time

EnglishArmenianArmenian
(Romanization)
Pronunciation
(Audio)
(to) travelճանապարհորդելchanaparhordel
journey / trip [Sg]ճանապարհորդությունchanaparhordutyun
journeys / trips [Pl]ճանապարհորդություններchanaparhordutyunner
Bon voyage! / Have a good trip!Բարի՜ ճանապարհ։Bari chanaparh!
vacationարձակուրդardzakurd
holiday [Sg]տոնton
holidays [Pl]տոներtoner
suitcase [Sg]ճամպրուկchampruk
suitcases [Pl]ճամպրուկներchamprukner
(to) pack bagsհավաքել ճամպրուկըhavaqel champruky
rucksack [Sg]թիկնապայուսակthiknapayusak
rucksacks [Pl]թիկնապայուսակներthiknapayusakner
baggageուղեբեռugheber
guide bookտեղեկագիրքteghekagirq
passport [Sg]անձնագիրandznagir
passports [Pl]անձնագրերandznagrer
border [Sg]սահմանsahman
borders [Pl]սահմաններsahmanner
hotel [Sg]հյուրանոցhyuranots
hotels [Pl]հյուրանոցներhyuranotsner
(to) reserve / (to) bookպատվիրելpatvirel
reservation [Sg]պատվերpatver
reservations [Pl]պատվերներpatverner
tourist [Sg]զբոսաշրջիկzbosashrjik
tourists [Pl]զբոսաշրջիկներzbosashrjikner
tourist informationտուրիստական տեղեկատվությունturistakan teghekatvutyun
map / plan [Sg]քարտեզqartez
maps / plan [Pl]քարտեզներqartezner
city map / town mapքաղաքի քարտեզqaghaqi qartez
trip / excursion [Sg]ուղևորությունughevorutyun
trips / excursions [Pl]ուղևորություններughevorutyunner
tent [Sg]վրանvran
tents [Pl]վրաններvranner
camping siteճամբարի տեղchambari tegh
(to) tent / (to) campճամբարելchambarel
(to) bathe / (to) go swimmingգնալ լողալուgnal loghalu
beach [Sg]ծովափtsovaph
beaches [Pl]ծովափերtsovapher
planeինքնաթիռinqnathir
(to) fly (e.g. by plane)թռչելthrchel
airportօդանավակայանodanavakayan
shipնավnav
port / harbourնավահանգիստnavahangist

Vocabulary trainer: Travelling & Leisure time in Armenian

How do you say
vacation
in Armenian?

Correct answers: 0Wrong answers: 0

Vocabulary trainer: all lessons

App2Brain vocabulary trainer

Use our free online vocabulary trainer to learn these and many other useful Armenian words and phrases

Open vocabulary trainer

Download this lesson

App2Brain vocabulary trainer

If you want to learn Armenian offline you can download our free cheat sheet with all the words and phrases in this lesson

Download the free PDF

Previous lesson:

Beginners guide to learning languages

Download your free language learning guide

Our free 18-page PDF ebook will teach you how to:

  • Get (and stay) motivated learning a new language
  • Achieve 80% of your goals with only 20% of the effort
  • Make your learning experience more fun than ever

Download the free ebook

Latest posts from our language learning blog

[fusion_recent_posts layout=’thumbnails-on-side’ hover_type=’none’ columns=’2′ number_posts=’6′ thumbnail=’yes’ title=’yes’ meta=’yes’ excerpt=’yes’ excerpt_length=’15’ strip_html=’yes’ hide_on_mobile=’no’ animation_type=’none’][/fusion_recent_posts]