Alright, now it’s time to learn some vocabulary related to date and time. This lesson will teach you how the days of the week, months, seasons and times of day are called in Armenian.

This lesson is part of the chapter “Learning Armenian“.

Date & time in Armenian

Previous lesson:

Next lesson:

Days of the week

EnglishArmenianArmenian
(Romanization)
Pronunciation
(Audio)
Mondayերկուշաբթիyerkushabti
Tuesdayերեքշաբթի yereqshabti
Wednesdayչորեքշաբթիshoreqshabti
Thursdayհինգշաբթիhingshabti
Fridayուրբաթurbat
Saturdayշաբաթshabat
Sundayկիրակիkiraki
Weekendհանգստյան օրերhangstyan orer
on Mondayերկուշաբթի yerkushabti
on Tuesdayերեքշաբթի yereqshabti
on Wednesdayչորեքշաբթի choreqshabti
on Thursdayհինգշաբթի hingshabti
on Fridayուրբաթ urbat
on Saturdayշաբաթ shabat
on Sundayկիրակի kiraki
at the weekendհանգստյան օրերինhangstyan orerin
on Mondaysամեն երկուշաբթիamen yerkushabti
on Tuesdaysամեն երեքշաբթի amen yereqshabti
on Wednesdaysամեն չորեքշաբթիamen choreqshabti
on Thursdaysամեն հինգշաբթիamen hingshabti
on Fridaysամեն ուրբաթamen urbat
on Saturdaysամեն շաբաթamen shabat
on Sundaysամեն կիրակիamen kiraki
at Weekendsհանգստյան օրերինhangstyan orerin

Months

EnglishArmenianArmenian
(Romanization)
Pronunciation
(Audio)
Januaryհունվարhunvar
Februaryփետրվարphetrvar
Marchմարտmart
Aprilապրիլapril
Mayմայիսmayis
Juneհունիսhunis
Julyհուլիսhulis
Augustօգոստոսogostos
Septemberսեպտեմբերseptember
Octoberհոկտեմբերhoktember
Novemberնոյեմբերnoyember
Decemberդեկտեմբերhunvar

Seasons

EnglishArmenianArmenian
(Romanization)
Pronunciation
(Audio)
Springգարունphetrvar
Summerամառamar
Autumn / Fallաշունashun
Winterձմեռdzmer

Times of Day

EnglishArmenianArmenian
(Romanization)
Pronunciation
(Audio)
morningառավոտaravot
forenoonկեսօրից առաջkesoric araj
noonկեսօրkesor
afternoonկեսօրից հետոkesoric heto
eveningերեկոyereko
nightգիշերgisher
midnightկեսգիշերkesgisher

Vocabulary trainer: Date & Time in Armenian

How do you say
night
in Armenian?

Correct answers: 0Wrong answers: 0

Vocabulary trainer: all lessons

App2Brain vocabulary trainer

Use our free online vocabulary trainer to learn these and many other useful Armenian words and phrases

Open vocabulary trainer

Download this lesson

App2Brain vocabulary trainer

If you want to learn Armenian offline you can download our free cheat sheet with all the words and phrases in this lesson

Download the free PDF

Previous lesson:

Next lesson:

Beginners guide to learning languages

Download your free language learning guide

Our free 18-page PDF ebook will teach you how to:

  • Get (and stay) motivated learning a new language
  • Achieve 80% of your goals with only 20% of the effort
  • Make your learning experience more fun than ever

Download the free ebook

Latest posts from our language learning blog

[fusion_recent_posts layout=’thumbnails-on-side’ hover_type=’none’ columns=’2′ number_posts=’6′ thumbnail=’yes’ title=’yes’ meta=’yes’ excerpt=’yes’ excerpt_length=’15’ strip_html=’yes’ hide_on_mobile=’no’ animation_type=’none’][/fusion_recent_posts]