Talking about your friends and relatives is much more fun than just talking about yourself. So, let’s learn some useful words & phrases that will help you talk to others about the people you love most.

This lesson is part of the chapter “Learning Armenian“.

Family & Friends in Armenian

Previous lesson:

Next lesson:

Family & Relatives

EnglishArmenianArmenian
(Romanization)
Pronunciation
(Audio)
friendshipընկերությունynkerutyun
family [Sg]ընտանիքyntaniq
families [Pl]ընտանիքներyntaniqner
parentsծնողներtsnoghner
father [Sg]հայրhayr
fathers [Pl]հայրերhayrer
dad [Sg]հայրիկhayrik
dads [Pl]հայրիկներhayrikner
daddy [Sg]հայրիկhayrik
daddies [Pl]հայրիկներhayrikner
mother [Sg]մայրmayr
mothers [Pl]մայրերmayrer
mom [Sg]մայրիկmayrik
moms [Pl]մայրիկներmayrikner
mommy [Sg]մայրիկmayrik
mommies [Pl]մայրիկներmayrikner
siblings / brothers and sistersքույր և եղբայրquyr yev yeghbayr
brotherեղբայրyeghbayr
sisterքույրquyr
child [Sg]երեխաyerekha
children [Pl]երեխաներyerekhaner
son [Sg]որդիvordi
sons [Pl]որդիներvordiner
daughter [Sg]դուստրdustr
daughters [Pl]դուստրերdustrer
grandparentsտատիկ և պապիկtatik yev papik
grandfather [Sg]պապpap
grandfathers [Pl]պապերpaper
grandpa [Sg]պապիկpapik
grandpas [Pl]պապիկներpapikner
grandmother [Sg]տատtat
grandmothers [Pl]տատերtater
grandma [Sg]տատիկtatik
grandmas [Pl]տատիկներtatikner
grandchild [Sg]թոռնիկ thornik
grandchildren [Pl]թոռնիկներthornikner
uncle [Sg]հորեղբայր, մորեղբայրhoreghbayr (m), moreghbayr (f)
uncles [Pl]հորեղբայրներ (m), մորեղբայրներ (f)horeghbayrner, moreghbayrner
aunt [Sg]հորաքույր, մորաքույրhoraquyr (m), moraquyr (f)
aunts [Pl]հորաքույրներ (m), մորաքույրներ (f)horaquyrner, moraquyrner
cousin [Sg]զարմիկzarmik
cousins [Pl]զարմիկներzarmikner

Love & Friendship

EnglishArmenianArmenian
(Romanization)
Pronunciation
(Audio)
loveսերser
(to) loveսիրելsirel
I love youԵս սիրում եմ քեզYes sirum em qez
I love you very muchԵս քեզ շատ եմ սիրումYes qez shat em sirum
boyfriendընկերynker
girlfriendընկերուհիynkeruhi
Do you want to marry me?Կամուսնանա՞ս ինձ հետ:Kamusnanas indz het?
husband [Sg]ամուսինamusin
husbands [Pl]ամուսիններamusinner
wife [Sg]կինkin
wives [Pl]կանայքkanayq
marriedամուսնացածamusnatsats
marriedամուսնացածamusnatsats
friendshipընկերությունynkerutyun

Vocabulary trainer: Family & Friends in Armenian

How do you say
husband
in Armenian?

Correct answers: 0Wrong answers: 0

Vocabulary trainer: all lessons

App2Brain vocabulary trainer

Use our free online vocabulary trainer to learn these and many other useful Armenian words and phrases

Open vocabulary trainer

Download this lesson

App2Brain vocabulary trainer

If you want to learn Armenian offline you can download our free cheat sheet with all the words and phrases in this lesson

Download the free PDF

Previous lesson:

Next lesson:

Beginners guide to learning languages

Download your free language learning guide

Our free 18-page PDF ebook will teach you how to:

  • Get (and stay) motivated learning a new language
  • Achieve 80% of your goals with only 20% of the effort
  • Make your learning experience more fun than ever

Download the free ebook

Latest posts from our language learning blog

[fusion_recent_posts layout=’thumbnails-on-side’ hover_type=’none’ columns=’2′ number_posts=’6′ thumbnail=’yes’ title=’yes’ meta=’yes’ excerpt=’yes’ excerpt_length=’15’ strip_html=’yes’ hide_on_mobile=’no’ animation_type=’none’][/fusion_recent_posts]