We’ll now learn talking about parts of the human body as well as some useful Armenian words and phrases related to Health and Illnesses. Let’s hope you’ll never need them, but better be prepared than sorry as they say…

This lesson is part of the chapter “Learning Armenian“.

Body & Health in Armenian

Previous lesson:

Next lesson:

The Body

EnglishArmenianArmenian
(Romanization)
Pronunciation
(Audio)
body [Sg]
մարմին
marmin
bodies [Pl]
մարմիններ
marminner
head [Sg]
գլուխ
glukh
heads [Pl]
գլուխներ
glukhner
face [Sg]
դեմք
demq
faces [Pl]
դեմքեր
demqer
eye [Sg]
աչք
achq
eyes [Pl]
աչքեր
achqer
ear [Sg]
ականջ
akanj
ears [Pl]
ականջներ
akanjner
nose [Sg]
քիթ
qith
noses [Pl]
քթեր
qther
mouth [Sg]
բերան
beran
mouths [Pl]
բերաններ
beranner
tongue [Sg]
լեզու
lezu
tongues [Pl]
լեզուներ
lezuner
neck [Sg]
վիզ
viz
necks [Pl]
վզեր
vzer
chest [Sg]
կուրծք
kurtsq
chests [Pl]
կրծքեր
krtsqer
back / shoulder
մեջք
ուս
mejq
us

stomach [Sg]
որովայն
vorovayn
stomachs [Pl]
որովայններ
vorovaynner
heart [Sg]
սիրտ
sirt
hearts [Pl]
սրտեր
srter
arm [Sg]
թև
thev
arms [Pl]
թևեր
thever
elbow [Sg]
արմունկ
armunk
elbows [Pl]
արմունկներ
armunkner
hand [Sg]
ձեռք
dzerq
hands [Pl]
ձեռքեր
dzerqer
right hand
աջ ձեռք
aj dzerq
left hand
ձախ ձեռք
dzakh dzerq
finger [Sg]
մատ
mat
fingers [Pl]
մատեր
mater
leg [Sg]
ոտք
votq
legs [Pl]
ոտքեր
votqer
foot [Sg]
ոտնաթաթ
votnathath
feet [Pl]
ոտնաթաթեր
votnathather
skin
մաշկ
mashk
hair
մազ
maz
tooth [Sg]
ատամ
atam
teeth [Pl]
ատամներ
atamner
blood
արյուն
aryun

Health & Illnesses

EnglishArmenianArmenian
(Romanization)
Pronunciation
(Audio)
healthy
առողջ
aroghj
ill / sick
հիվանդ
hivand
ache [Sg]
ցավ
cav
aches [Pl]
ցավեր
caver
My [...] aches. / My [...] hurts.
Իմ […]ը ցավում է։
Im […] y cavum e.
My [...] ache. / My [...] hurt.
Իմ […]ը ցավում են։
Im […] y cavum en.
I have a stomach ache.
Ստամոքսս ցավում է:
Stamoqss cavum e.
My legs hurt.
Ոտքերս ցավում են:
Votqers cavum en.
doctor
բժիշկ
bjishk
medical office / doctor’s surgery
բժշկի սենյակ
bjshki senyak
chemist’s / drugstore
դեղատուն
deghatun
hospital
հիվանդանոց
hivandanoc
illness / malady
հիվանդություն
hivandutyun

Vocabulary trainer: Body & Health in Armenian

How do you say
I have a stomach ache.
in Armenian?

Correct answers: 0Wrong answers: 0

Vocabulary trainer: all lessons

App2Brain vocabulary trainer

Use our free online vocabulary trainer to learn these and many other useful Armenian words and phrases

Open vocabulary trainer

Download this lesson

App2Brain vocabulary trainer

If you want to learn Armenian offline you can download our free cheat sheet with all the words and phrases in this lesson

Download the free PDF

Previous lesson:

Next lesson:

Beginners guide to learning languages

Download your free language learning guide

Our free 18-page PDF ebook will teach you how to:

  • Get (and stay) motivated learning a new language
  • Achieve 80% of your goals with only 20% of the effort
  • Make your learning experience more fun than ever

Download the free ebook

Latest posts from our language learning blog

[fusion_recent_posts layout=’thumbnails-on-side’ hover_type=’none’ columns=’2′ number_posts=’6′ thumbnail=’yes’ title=’yes’ meta=’yes’ excerpt=’yes’ excerpt_length=’15’ strip_html=’yes’ hide_on_mobile=’no’ animation_type=’none’][/fusion_recent_posts]