We’ll now learn talking about parts of the human body as well as some useful Armenian words and phrases related to Health and Illnesses. Let’s hope you’ll never need them, but better be prepared than sorry as they say…

This lesson is part of the chapter “Learning Armenian“.

Body & Health in Armenian

Previous lesson:

Next lesson:

The Body

EnglishArmenianArmenian
(Romanization)
Pronunciation
(Audio)
body [Sg]մարմինmarmin
bodies [Pl]մարմիններmarminner
head [Sg]գլուխglukh
heads [Pl]գլուխներglukhner
face [Sg]դեմքdemq
faces [Pl]դեմքերdemqer
eye [Sg]աչքachq
eyes [Pl]աչքերachqer
ear [Sg]ականջakanj
ears [Pl]ականջներakanjner
nose [Sg]քիթqith
noses [Pl]քթերqther
mouth [Sg]բերանberan
mouths [Pl]բերաններberanner
tongue [Sg]լեզուlezu
tongues [Pl]լեզուներlezuner
neck [Sg]վիզviz
necks [Pl]վզերvzer
chest [Sg]կուրծքkurtsq
chests [Pl]կրծքերkrtsqer
back / shoulderմեջք
ուս
mejq
us

stomach [Sg]որովայնvorovayn
stomachs [Pl]որովայններvorovaynner
heart [Sg]սիրտsirt
hearts [Pl]սրտերsrter
arm [Sg]թևthev
arms [Pl]թևերthever
elbow [Sg]արմունկarmunk
elbows [Pl]արմունկներarmunkner
hand [Sg]ձեռքdzerq
hands [Pl]ձեռքերdzerqer
right handաջ ձեռքaj dzerq
left handձախ ձեռքdzakh dzerq
finger [Sg]մատmat
fingers [Pl]մատերmater
leg [Sg]ոտքvotq
legs [Pl]ոտքերvotqer
foot [Sg]ոտնաթաթvotnathath
feet [Pl]ոտնաթաթերvotnathather
skinմաշկmashk
hairմազmaz
tooth [Sg]ատամatam
teeth [Pl]ատամներatamner
bloodարյունaryun

Health & Illnesses

EnglishArmenianArmenian
(Romanization)
Pronunciation
(Audio)
healthyառողջaroghj
ill / sickհիվանդhivand
ache [Sg]ցավcav
aches [Pl]ցավերcaver
My [...] aches. / My [...] hurts.Իմ […]ը ցավում է։Im […] y cavum e.
My [...] ache. / My [...] hurt.Իմ […]ը ցավում են։Im […] y cavum en.
I have a stomach ache.Ստամոքսս ցավում է:Stamoqss cavum e.
My legs hurt.Ոտքերս ցավում են:Votqers cavum en.
doctorբժիշկ bjishk
medical office / doctor’s surgeryբժշկի սենյակbjshki senyak
chemist’s / drugstoreդեղատունdeghatun
hospitalհիվանդանոցhivandanoc
illness / maladyհիվանդությունhivandutyun

Vocabulary trainer: Body & Health in Armenian

How do you say
chemist’s / drugstore
in Armenian?

Correct answers: 0Wrong answers: 0

Vocabulary trainer: all lessons

App2Brain vocabulary trainer

Use our free online vocabulary trainer to learn these and many other useful Armenian words and phrases

Open vocabulary trainer

Download this lesson

App2Brain vocabulary trainer

If you want to learn Armenian offline you can download our free cheat sheet with all the words and phrases in this lesson

Download the free PDF

Previous lesson:

Next lesson:

Beginners guide to learning languages

Download your free language learning guide

Our free 18-page PDF ebook will teach you how to:

  • Get (and stay) motivated learning a new language
  • Achieve 80% of your goals with only 20% of the effort
  • Make your learning experience more fun than ever

Download the free ebook

Latest posts from our language learning blog

[fusion_recent_posts layout=’thumbnails-on-side’ hover_type=’none’ columns=’2′ number_posts=’6′ thumbnail=’yes’ title=’yes’ meta=’yes’ excerpt=’yes’ excerpt_length=’15’ strip_html=’yes’ hide_on_mobile=’no’ animation_type=’none’][/fusion_recent_posts]