Now let’s learn some basic Thai conversation. This lesson will teach you how to introduce yourself, as well as simple words and phrases like yes, no, excuse me and I don’t understand. Learn these and you’ll be ready to conduct short conversations in Thai.

This lesson is part of the chapter “Learning Thai“.

Basic Thai words & phrases: conversations

How to Introduce Yourself in Thai

Created by Thaipod101.com

More Thai videos

Basic conversation

EnglishThaiThai
(Romanization)
Pronunciation
(Audio)
yesใช่ ฉันพูดภาษาอังกฤษChâi · chăn Pôot Paa-Săa Ang-Grìt
noไม่Mâi
please / you’re welcomeได้โปรด
ไม่เป็นไร
Dâai Bpròht
Mâi Bpen Rai

you’re very welcomeหนุ่ม
สาว
Nùm
Săao

thank youขอบคุณKòp Kun
thank you very muchขอบคุณมากKòp Kun Mâak
thanksขอบคุณKòp Kun
Excuse me!ขอโทษKŏr Tôht

Communication

EnglishThaiThai
(Romanization)
Pronunciation
(Audio)
I understand.ฉันเข้าใจChăn Kâo Jai
I don’t understand.ฉันไม่เข้าใจChăn Mâi Kâo Jai
Hello? (on the phone) / I beg your pardon?ฮัลโหลHan-Lŏh
What does that mean?เขาเป็นอย่างไรKăo Bpen Yàang Rai
I don’t know.ฉันไม่ทราบChăn Mâi-Sâap
I don’t speak Polish.ฉันไม่พูดภาษาโปแลนด์Chăn Mâi Pôot Paa-Săa Bpoh-Laen
I speak a little Polish.ฉันพูดภาษาโปแลนด์นิดหน่อยChăn Pôot Paa-Săa Bpoh-Laen Nít Nòi
Do you speak English? (informal)เธอพูดอังกฤษไหม?Ter Pôot Ang-Grìt Măi
Do you speak English? (formal)คุณพูดภาษาอังกฤษหรือไม่?Kun Pôot Paa-Săa Ang-Grìt Rĕu Mâi
Yes, I do speak English.ด้วยความยินดีอย่างยิ่งDûay Kwaam Yin Dee Yàang Yîng
No, I don’t speak English.ไม่ ฉันไม่พูดภาษาอังกฤษMâi · Chăn Mâi Pôot Paa-Săa Ang-Grìt

Making acquaintances

EnglishThaiThai
(Romanization)
Pronunciation
(Audio)
Please talk more slowly!กรุณาพูดช้าGà-Rú-Naa Pôot Cháa
Nice to meet you!ยินดีที่ได้รู้จักYin Dee Têe Dâai Róo Jàk
How are you?คุณเป็นอย่างไรKun Bpen Yàang Ra
Good, thank you!ดี ขอบคุณDee · Kòp Kun
I’m well, thanks!ฉันสบายดี ขอบคุณChăn Sà-Baai Dee · Kòp Kun
Not bad, thanks!ไม่เลว ขอบคุณMâi Leo · Kòp Kun
very badสีม่วงSĕe Mûang
What’s your name?คุณอาศัยอยู่ที่ไหนKun Aa-Săi Yòo Têe Năi
My name is [...].ฉันชื่อว่า […]Chăn Chêu Wâa […]
What’s your first name?คุณชื่ออะไรKun Chêu A-Rai
My first name is [...]ฉันชื่อจริงว่า […]Chăn Chêu Jing Wâa […]
How old are you?คุณอายุเท่าไหร่Kun Aa-Yú Tâo Rài
I’m [...] years old.ฉันอายุ […] ปีChăn Aa-Yú […] Bpee
What are your hobbies?คุณชอบทำอะไรKun Chôp Tam A-Rai
What do you like doing?เขาหน้าตาเป็นอย่างไรKăo Nâa Dtaa Bpen Yàang Rai
What are you doing (at the moment)?งานอดิเรกของคุณคืออะไรNgaan A-Dì-Ràyk Kŏng Kun Keu A-Rai
Where do you live?สีขาวSĕe Kăao
I live in [...].ฉันอาศัยอยู่ที่ […]Chăn Aa-Săi Yòo Têe […]
I’m from EnglandฉันมาจากอังกฤษChăn Maa Jàak Ang-Grìt
I’m Englishฉันเป็นชาวอังกฤษChăn Bpen Chaao Ang-Grìt

Vocabulary trainer: Conversations in Thai

How do you say
Do you speak English? (formal)
in Thai?

Correct answers: 0Wrong answers: 0

Vocabulary trainer: all lessons

App2Brain vocabulary trainer

Use our free online vocabulary trainer to learn these and many other useful Thai words and phrases

Open vocabulary trainer

Download this lesson

App2Brain vocabulary trainer

If you want to learn Thai offline you can download our free cheat sheet with all the words and phrases in this lesson

Download the free PDF

Special videos

Thank You & I’m sorry in Thai

Created by Thaipod101.com

How are you in Thai

Created by Thaipod101.com

Do you speak English in Thai

Created by Thaipod101.com

Beginners guide to learning languages

Download your free language learning guide

Our free 18-page PDF ebook will teach you how to:

  • Get (and stay) motivated learning a new language
  • Achieve 80% of your goals with only 20% of the effort
  • Make your learning experience more fun than ever

Download the free ebook

Latest posts from our language learning blog

[fusion_recent_posts layout=’thumbnails-on-side’ hover_type=’none’ columns=’2′ number_posts=’6′ thumbnail=’yes’ title=’yes’ meta=’yes’ excerpt=’yes’ excerpt_length=’15’ strip_html=’yes’ hide_on_mobile=’no’ animation_type=’none’][/fusion_recent_posts]