Now let’s learn some basic Thai conversation. This lesson will teach you how to introduce yourself, as well as simple words and phrases like yes, no, excuse me and I don’t understand. Learn these and you’ll be ready to conduct short conversations in Thai.

This lesson is part of the chapter “Learning Thai“.

Basic Thai words & phrases: conversations

How to Introduce Yourself in Thai

Created by Thaipod101.com

More Thai videos

Basic conversation

EnglishThaiThai
(Romanization)
Pronunciation
(Audio)
yes
ใช่ ฉันพูดภาษาอังกฤษ
Châi · chăn Pôot Paa-Săa Ang-Grìt
no
ไม่
Mâi
please / you’re welcome
ได้โปรด
ไม่เป็นไร
Dâai Bpròht
Mâi Bpen Rai

you’re very welcome
หนุ่ม
สาว
Nùm
Săao

thank you
ขอบคุณ
Kòp Kun
thank you very much
ขอบคุณมาก
Kòp Kun Mâak
thanks
ขอบคุณ
Kòp Kun
Excuse me!
ขอโทษ
Kŏr Tôht

Communication

EnglishThaiThai
(Romanization)
Pronunciation
(Audio)
I understand.
ฉันเข้าใจ
Chăn Kâo Jai
I don’t understand.
ฉันไม่เข้าใจ
Chăn Mâi Kâo Jai
Hello? (on the phone) / I beg your pardon?
ฮัลโหล
Han-Lŏh
What does that mean?
เขาเป็นอย่างไร
Kăo Bpen Yàang Rai
I don’t know.
ฉันไม่ทราบ
Chăn Mâi-Sâap
I don’t speak Polish.
ฉันไม่พูดภาษาโปแลนด์
Chăn Mâi Pôot Paa-Săa Bpoh-Laen
I speak a little Polish.
ฉันพูดภาษาโปแลนด์นิดหน่อย
Chăn Pôot Paa-Săa Bpoh-Laen Nít Nòi
Do you speak English? (informal)
เธอพูดอังกฤษไหม?
Ter Pôot Ang-Grìt Măi
Do you speak English? (formal)
คุณพูดภาษาอังกฤษหรือไม่?
Kun Pôot Paa-Săa Ang-Grìt Rĕu Mâi
Yes, I do speak English.
ด้วยความยินดีอย่างยิ่ง
Dûay Kwaam Yin Dee Yàang Yîng
No, I don’t speak English.
ไม่ ฉันไม่พูดภาษาอังกฤษ
Mâi · Chăn Mâi Pôot Paa-Săa Ang-Grìt

Making acquaintances

EnglishThaiThai
(Romanization)
Pronunciation
(Audio)
Please talk more slowly!
กรุณาพูดช้า
Gà-Rú-Naa Pôot Cháa
Nice to meet you!
ยินดีที่ได้รู้จัก
Yin Dee Têe Dâai Róo Jàk
How are you?
คุณเป็นอย่างไร
Kun Bpen Yàang Ra
Good, thank you!
ดี ขอบคุณ
Dee · Kòp Kun
I’m well, thanks!
ฉันสบายดี ขอบคุณ
Chăn Sà-Baai Dee · Kòp Kun
Not bad, thanks!
ไม่เลว ขอบคุณ
Mâi Leo · Kòp Kun
very bad
สีม่วง
Sĕe Mûang
What’s your name?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Kun Aa-Săi Yòo Têe Năi
My name is [...].
ฉันชื่อว่า […]
Chăn Chêu Wâa […]
What’s your first name?
คุณชื่ออะไร
Kun Chêu A-Rai
My first name is [...]
ฉันชื่อจริงว่า […]
Chăn Chêu Jing Wâa […]
How old are you?
คุณอายุเท่าไหร่
Kun Aa-Yú Tâo Rài
I’m [...] years old.
ฉันอายุ […] ปี
Chăn Aa-Yú […] Bpee
What are your hobbies?
คุณชอบทำอะไร
Kun Chôp Tam A-Rai
What do you like doing?
เขาหน้าตาเป็นอย่างไร
Kăo Nâa Dtaa Bpen Yàang Rai
What are you doing (at the moment)?
งานอดิเรกของคุณคืออะไร
Ngaan A-Dì-Ràyk Kŏng Kun Keu A-Rai
Where do you live?
สีขาว
Sĕe Kăao
I live in [...].
ฉันอาศัยอยู่ที่ […]
Chăn Aa-Săi Yòo Têe […]
I’m from England
ฉันมาจากอังกฤษ
Chăn Maa Jàak Ang-Grìt
I’m English
ฉันเป็นชาวอังกฤษ
Chăn Bpen Chaao Ang-Grìt

Vocabulary trainer: Conversations in Thai

How do you say
Not bad, thanks!
in Thai?

Correct answers: 0Wrong answers: 0

Vocabulary trainer: all lessons

App2Brain vocabulary trainer

Use our free online vocabulary trainer to learn these and many other useful Thai words and phrases

Open vocabulary trainer

Download this lesson

App2Brain vocabulary trainer

If you want to learn Thai offline you can download our free cheat sheet with all the words and phrases in this lesson

Download the free PDF

Special videos

Thank You & I’m sorry in Thai

Created by Thaipod101.com

How are you in Thai

Created by Thaipod101.com

Do you speak English in Thai

Created by Thaipod101.com

Beginners guide to learning languages

Download your free language learning guide

Our free 18-page PDF ebook will teach you how to:

  • Get (and stay) motivated learning a new language
  • Achieve 80% of your goals with only 20% of the effort
  • Make your learning experience more fun than ever

Download the free ebook

Latest posts from our language learning blog

[fusion_recent_posts layout=’thumbnails-on-side’ hover_type=’none’ columns=’2′ number_posts=’6′ thumbnail=’yes’ title=’yes’ meta=’yes’ excerpt=’yes’ excerpt_length=’15’ strip_html=’yes’ hide_on_mobile=’no’ animation_type=’none’][/fusion_recent_posts]