Nouns represent people or things. You’ll need them whenever you want to refer to somebody or something. Memorize the Thai nouns below and you’ll be well equipped for almost every basic conversation.

This lesson is part of the chapter “Learning Thai“.

Basic Words & Phrases: Nouns

Previous lesson: Basic Thai verbs

Next lesson: Basic Thai adjectives

Important nouns

EnglishThaiThai
(Romanization)
Pronunciation
(Audio)
child เด็กDèk
man ผู้ชายPôo Chaai
woman งานNgaan
family ครอบครัวKrôp Krua
town / city เมืองMeuang
country ประเทศBprà-Tâyt
world ผิดPìt
house บ้านBâan
car รถRót
street / road ถนนTà-Nŏn
shop ร้านRáan
door ประตูBprà-Dtoo
table โต๊ะDtó
chair เก้าอี้Gâo-êe
window ผู้หญิงPôo Yĭng
newspaper หนังสือพิมพ์Năng-Sĕu Pim
book หนังสือNăng-Sĕu
penปากกาลูกลื่นBpàak Gaa Lôok Lêun
bag กระเป๋าGrà-Bpăo
rucksack กระเป๋าสะพายหลังGrà-Bpăo Sà-Paai Lăng
happiness ความสุขKwaam Sùk
love รักRák
flower ดอกไม้Dòk Máai
ball ลูกบอลLôok Bon
work โลกLôhk
vacation แย่มากYâe Mâak
passport หนังสือเดินทางNăng-Sĕu Dern-Taang
language ภาษาPaa-Săa
question คำถามKam Tăam
answer ตอบDtòp
beginning / start เริ่มต้นRêrm Dtôn
end สิ้นสุดSîn Sùt
App2Brain vocabulary trainer

Use our free online vocabulary trainer to learn these and many other useful Thai words and phrases

Vocabulary trainer: Basic nouns in Thai

The free App2Brain vocabulary trainer is a fun and effective way to memorize vocabulary. It helps you learn hundreds of basic Thai words and phrases quickly. Try it out now!

Previous lesson: Basic Thai verbs

Next lesson: Basic Thai adjectives


Found this helpful? Share it with your friends:
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone